Rejestracja

XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
15 -17 listopada 2018 r.


Rejestracja na XII Konferencję została zamknięta.


Opłata rejestracyjna na XII Konferencję PolGRP:

- obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających opłacone składki: 123,00 zł (brutto)

- regularna opłata rejestracyjna: 245,00 zł (brutto)

 opłata rejestracyjna dokonana przez osoby trzecie (np. firmy) nie będące partnerem konferencji wynosi 1 250,00 zł (netto + VAT)


REGULAMIN KONFERENCJI

1/ Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 15 -17 listopada 2018 r. i będzie miała charakter naukowo-dydaktyczny.
Podczas sesji, specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinie diagnostyki i leczeniu chorych na raka płuca wygłoszą referaty. Po każdym wykładzie przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań.

2/ Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej stworzonej dla potrzeb konferencji. Rejestracja pozwala na zamówienie noclegu. Uczestnik zostanie przekierowany na stronę, za pomocą której dokonuje płatności:  
- obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających opłacone składki: 123,00 zł (brutto)
- regularna opłata rejestracyjna: 245,00 zł (brutto) 
- opłata rejestracyjna dokonana przez osoby trzecie (np. firmy) nie będące partnerem konferencji wynosi 1 250,00 zł (netto + VAT)
3/ Organizator po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej przesyła potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie noclegu i nazwiska współlokatora następuje po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej od uczestnika i współlokatora.
Przy braku opłaty dokonanej przez współlokatora zostanie on przydzielony automatycznie.

4/ Uczestnicy konferencji biorą udział w wykładach oraz w dyskusjach, które towarzyszyć będą poszczególnym prezentacjom.

5/ Do obowiązku wykładowców należy przedstawienie omawianych tematów w formie referatów ilustrowanych przeźroczami.
Uczestnictwo w konferencji potwierdzone zostanie wydaniem odpowiedniego zaświadczenia (certyfikatu), dokumentującego udział w wykładach.

6/ Certyfikaty za uczestnictwo w XII Konferencji 2018 r. będą wysyłane elektronicznie na podany adres e-mail osoby zarejestrowanej przez formularz rejestracyjny. Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne. 

7/ Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji jest możliwa tylko do 3 listopada 2018 r.


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie (01-138), ul. Płocka 26, tel.: 883 308 323; email: a.wachowicz@igichp.edu.pl;

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO);

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe w zakresie wskazanym przez przepisy prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia roszczeń;

5. Pani /Pan a prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO);

6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Polska Grupa Raka Płuca

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

NIP 5272426572

REGON 015660408
KRS 0000186822

http://www.polgrp.org.pl